Kv. Isafjord

Kv. Isafjord

Kistas stadsfront flyttas fram till hörnet av Torshamnsgatan/Kistavägen där ett högre bostadshus accentuerar hörnet och ger området en ny siluett. Ett flertal nya offentliga målpunkter skapas i och mellan kvarteren, och utöver det anläggs en park i direkt anslutning...
Askegården

Askegården

“Fasadens symmetriska gestaltning och trapphusets placering samt utformning är ett resultat av husets placering vid slutet av områdets centrala allé.” Symmetrin i fasadens gestaltning samt trapphusets placering och utformning är ett resultat av husets placering vid...
Kv. Västra

Kv. Västra

VATTEN SOM RESURS Vatten till byggnaden, både från naturen och från kommunala Vattenverket används på ett resurseffektivt sätt innan det rengörs och leds tillbaka. Dagvatten från tak samlas upp och går genom balkongernas odlingslådor där det filtreras innan det leds...
M3 Kista

M3 Kista

Höghuset Spänningen mellan den lokala och den urbana skalan uttrycks tydligt i gestaltningen av det högre tornet. Fasaderna har fått en representativ och sammanhållen utformning där alla delarna samverkar för att skapa en helhet. Subtila variationer i de olika...