Kv. Isafjord

Kv. Isafjord

Kistas stadsfront flyttas fram till hörnet av Torshamnsgatan/Kistavägen där ett högre bostadshus accentuerar hörnet och ger området en ny siluett. Ett flertal nya offentliga målpunkter skapas i och mellan kvarteren, och utöver det anläggs en park i direkt anslutning...
Kv. Västra

Kv. Västra

VATTEN SOM RESURS Vatten till byggnaden, både från naturen och från kommunala Vattenverket används på ett resurseffektivt sätt innan det rengörs och leds tillbaka. Dagvatten från tak samlas upp och går genom balkongernas odlingslådor där det filtreras innan det leds...
M3 Kista

M3 Kista

Höghuset Spänningen mellan den lokala och den urbana skalan uttrycks tydligt i gestaltningen av det högre tornet. Fasaderna har fått en representativ och sammanhållen utformning där alla delarna samverkar för att skapa en helhet. Subtila variationer i de olika...
Lorensberg

Lorensberg

Lokalgata Variation och dynamik är nyckelorden som genomsyrar både förslagets hyresrätter och bostadsrätter. Projektet genomsyras av en hög ambitionsnivå vid planering av dispositionen, utformningen, gemensamhetsytorna ute och inne, oavsett upplåtelse. Den gröna...
Kilen

Kilen

Förslag Kluster Förslaget Kluster uttrycker tyngd men samtidigt lekfullhet. Genom varierat innehåll och unik gestaltning skapas en livfull destination som gör platsen synlig. Helenelunds torg ramas in genom den nya bebyggelsen på båda sidor och tar väl hand om torget...