Kv. Västra
Tävlingsförslaget togs fram i samarbete med WÄSTBYGG. Tomtens geometri och placering i direkt anslutning till Västra Gatan i Kungälv är utgångspunkten till gestaltningsprocessen där anpassning till den historiska kontexten och maximering av tillgång sol - dagsljus både i bostäderna och gården ligger i fokus. Vi tror på att byggnader ska placeras tydligt i sitt sammanhang – inte som en direkt upprepning utan som ett genomtänkt svar på platsen, materialitet, funktion, skala och kultur. Med detta i åtanke inspireras projektet av strukturer från båda sidorna av Glasbruksgränd med en skala och formspråk som syftar till att skaffa en mellanpunkt mellan den mindre, mer fragmenterade bebyggelsen av den äldre årsringen och den högre mer homogena byggnationen i affärsstråket. Samtidigt som projektet inspireras av sitt kulturella och historiska sammanhang, blir tomten av stor betydelse i områdets framtid. Hörn mot Glasbruksgränd och Strandgatan blir det man ser när man åker in från Gamla torget och kommer att ha en stor påverkan på områdets framtida identitet och stadsnavigering.
Beställare
Wästbygg
År
2021
Uppdrag
Bostäder
Plats
Jönköping

VATTEN SOM RESURS

Vatten till byggnaden, både från naturen och från kommunala Vattenverket används på ett resurseffektivt sätt innan det rengörs och leds tillbaka. Dagvatten från tak samlas upp och går genom balkongernas odlingslådor där det filtreras innan det leds via öppen ränna ned till ett magasin. Därifrån används det för bevattning av planteringsytorna och odlingslådor genom en handpump. Möjlighet att använda ”Orbital Systems” duschar kommer att undersökas i ett senare skede. Bland annat kan dessa typ av duschar hjälpa till med att minska den kommunala vattenförbrukningen. Mindre behov av vattenrening före och efter användning minskar energiförbrukningen och husets CO2-avtryck. Odling finns på terrasser, balkonger och gård. Förutsättning för individuell odling ryms på balkonger och terrasser. Gemensamma odlingsytor placeras på gården.

MILJÖ / ENERGI

Vi strävar efter plusenergihus genom att maximera förnybar energiproduktion och minimera förbrukning (A+++ vitvaror, LEDbelysning är standard och Orbital Systems duschar är föreslagna). Solceller på tak matar laddstolpar till bil och cykel vid parkering. Extra energi från solceller kan lagras i gamla bussbatterier (samarbetet kan utvecklas i ett senare skede). Framförallt väljer vi material och byggsystem som binder CO2 och som enkelt kan demonteras och återanvändas. Till exempel skall komplementbyggnader i direkt kontakt med den offentliga gränden på gården byggas med återbrukat material för att erbjuda och synliggöra vägen till en hållbar livsstil.

GÅRD

Sekvens mellan de offentliga och privata ytorna på gården behandlas med hjälp av terrassering och nivåskillnader. De ytor som tillhör kvarteret placeras en meter upp från gränden men de semioffentliga ytorna i en mellannivå halv vägg upp mellan gränden och gården. Gestaltning med olika nivåer och sten stödmur inspireras av befintliga gårdar längs Västra gatan.

Gården erbjuder många rum och platser med varierande storlek, för små och stora sällskap. Flera olika sällskap och åldrar kan vistas på gården samtidigt. Samlingsplatser för många som utegym och cykelverkstad är placerade i direkt koppling till den publika gränden. Detta befolkar och aktiverar gränden samtidigt som det skapar en naturlig mötesplats mellan kvarterets invånare och mellan invånarna och besökare.

Fasta sittplatser i kombination med lösa utemöbler ger flexibilitet och användbarhet även under vinterhalvåret. Privata uteplatser i gårdsplan, avskilda, men ger liv/närvaro till gården, trygghet. En uppbyggd grön yta vid entrén skapar grönt rum i synvinkel från gatan och genom en uppglasad gemensam lokal skapar man samtidigt avskildhet till den övriga gården som ska upplevas tydligt privat för de boende.

Grönska, träd, buskar och perenner samt vårlökar ger trivsel, årstidsväxlingar och skapar rumslighet. Leken är integrerad i gårdens gestaltning, genom att utformningen ska verka inspirerande till lek. Här finns många vrår och platser, fasta bänkar, kanter och sittplatser att klättra och gå balansgång på samt slingor att springa eller cykla runt.

Situationsplan och sektioner

Fasad

En samfällighet som äger och förvaltar parkering och utemiljöer samt eventuellt lokaler, skapar nya förutsättningar för en levande stadsdel som håller över tid. Detta möjliggör ett långsiktigt, inkluderande och kvalitativt utbud som borgar för social hållbarhet och gagnar såväl boende som besökare. Om lokaler i bottenplan 3D-regleras, läggs dessa i en gemensamhetsanläggning och förvaltas av samfälligheten. Det blir genom detta möjligt att skapa plats för verksamheter med låg betalningsförmåga, men med stor betydelse för social hållbarhet.

Bostadsområdet ska genomsyras av mångfald, variation, olika åldrar och konstellationer.

Sol- och dagsljusanalys

Analysen av volymer som föreslås i Detaljplanen visar att det kan bli problematiskt att uppfylla dagsljuskraven i de bostäderna som vetter mot gården. De volymer som fi nns i mitten av gården får begränsad tillgång till dagsljus samtidigt som deras placering skaffar sämre förutsättningar för fasaderna som ligger i närheten av dem. Resultatet blir det samma när man analyserar gården och solljus insläpp på den.