Kv. Isafjord
Kista genomgår stora förändringar och utvecklas utifrån målet att skapa en mer blandad stadsstruktur och samtidigt bevara det informations- och teknologikluster som under många år utvecklats och byggts upp. Planförslaget utgår ifrån inriktningen om att skapa en mer blandad struktur och bidra till områdets omvandlingsprocess, även över tid. Bebyggelsen ersätter befintlig parkeringsyta och skapar därmed mer stadslika kvarter vilka möjliggör för ett rikare gatuliv och ökad rörelse i området. Förslaget innefattar en variationsrik arkitektur som bryter mot befintliga massiva byggnadsvolymer som präglar Kista idag. Kvarterstrukturen är samtidigt sammanhållen och relaterar tydligt till de omgivande kvarterens storlek och byggnadshöjder. Balkongerna inom planområdet har reglerats med planbestämmelser i plankartan för att skapa en god gestaltning och variation i fasadliv.
Beställare
Klövern
År
2020
Status
Detaljplan
Plats
Kista

Kistas stadsfront flyttas fram till hörnet av Torshamnsgatan/Kistavägen där ett högre bostadshus accentuerar hörnet och ger området en ny siluett. Ett flertal nya offentliga målpunkter skapas i och mellan kvarteren, och utöver det anläggs en park i direkt anslutning till Kistas planerade grönstråk Grönlandsgatan. Det skapas också möjligheter för olika typer av verksamheter att etablera sig i kvarterens öppna bottenvåningar. Bestämmelsen C (centrum) har använts på flera platser inom planområdet och innefattar bl.a. verksamheter som handel, hotell, kultur och kontor.

Byggnationen inom planområdet bedöms sammanlagt kunna inrymma bostadsbebyggelse om cirka 470 lägenheter (ca 41 800 kvm), förskola med 6 avdelningar (ca 1095 kvm), varierade centrumfunktioner och lokaler (ca 15 000 kvm) samt offentliga rum i form av park och platsbildningar.

Planbestämmelsen är en samlingsanvändning och används ofta på platser där man vill skapa en variation av verksamheter, vilket är syftet inom kv. Isafjord.

“Planförslaget utgår ifrån inriktningen om att skapa en mer blandad struktur och bidra till områdets omvandlingsprocess.”

Sektion

Fasader