Skärholmen
Dreem arkitekter har i samarbete med Stockholms stadsbyggnadskontor och tre andra arkitektkontor varit med att ta fram en ny detaljplan för Stångholmsbacken och Vårholmsbackarna, beläget i Skärholmen. Planen ingår i stadsutvecklingsprojektet Fokus Skärholmen, vilket tilldelades årets planpris 2020 och är ett exempel på en byggherredriven detaljplan. DREEM har för M2-gruppen även uppdraget att rita byggnaderna på två av tomterna i området. Fokus har varit att aktivera gaturummen mellan byggnaderna genom transparenta och aktiva bottenvåningar samt med inslag av radhus försedda med förgårdsmark.
Beställare
M2-gruppen
År
2017 –
Uppdrag
Detaljplan, bostäder
Plats
Stockholm

“Med lika delar fokus och följsamhet visar Fokus Skärholmen vad som är möjligt när planeringen samlar kunskap om såväl platsen som människor som vill berika den. Att använda de verktyg som planeringen erbjuder för att adressera skillnaderna i våra medborgares livsmiljöer kan göra världen bättre och är en nyckel till integration och hälsa.”

Juryns motivering för tilldelning av planpriset 2019

Sommar
Vinter

Dreem har ansvarat för två av tomterna innehållande bostäder. Planen ämnar tillföra nya bostäder genom förtätning, öka tryggheten i området och skapa mer definierade gaturum.

Strukturen i Vårberg karaktäriseras idag av svårtolkade öppna ytor och tillbakadragna hus i park där mötet med gatan består av slutna parkeringsgarage. Den nya planen innebär förtätning av gaturummet vilken snarare förtydligar gränserna mellan privat och offentligt”

Fasader

Den nya planen ämnar skapa definierade gaturum och tydliga avgränsningar. Dessutom har en viktig del i projektet varit barnperspektivet och man har tagit hänsyn till den input man fått från boende i området.

Fasader

I projektet med Skärholmen har det varit viktigt att hitta samhörighet mellan befintlig plats, bebyggelse och det nya man vill tillföra. Strukturen i Vårberg karaktäriseras idag av öppna ytor och hus placerade i park med slutna parkeringsgarage som möter gatorna. Den stora skalan är dominerande och gränserna mellan offentligt och privat är svårtolkade. Den nya planen skapar i stället definierade gaturum och tydliga avgränsningar.