Kv. Råkan
Vår vision är att utveckla Kvarteret Råkan till en attraktiv, varierad och hållbar del av Karlskoga, och samtidigt skapa ett tydligt landmärke för staden. Genom att bygga ovanpå den befintliga Galleria Kulan och biblioteket tillför vi staden nya bostäder och funktioner i bästa läge utan att ta värdefull obebyggd mark i anspråk. Området som idag utgör Kvarteret Råkan bestod fram till rivningarna på 60- och 70-talet av varierad, småskalig stadsbebyggelse i trä och tegel. Stadsdelen begränsades i norr av Ekmansbacken, ett viktigt stråk som landade i vad som idag är Alfred Nobels torg. Efter rivningarna byggdes i början av 70-talet Karlskoga köpcentrum, som bland annat inrymde butikerna Domus och EPA. Kvarteret byggdes i tidstypisk storskalig stil med mörkbruna tegelfasader och parkeringsdäck på taket. Bilen stod i fokus, med den spiralformade bilrampen upp till takparkeringen som byggnadernas mest iögonfallande element och motorvägen som gräns mot söder. Norrut, mot staden, försökte man bryta ner skalan med hjälp av mindre platsbildningar och gångpassager, men byggnadernas skala och brist på funktionsblandning motverkar dessa goda intentioner. Vi vill ge Karlskrona ett landmärke som inte bara syns på håll, utan som även skapar värden och goda kvaliteter för såväl stadens invånare som dess besökare. Vi vill ge stadskärnan en tydlig siluett och samtidigt förbättra stadens offentliga rum genom god arkitektur, ökat stadsliv och större blandning av funktioner.
Beställare
-
År
-
Uppdrag
Stadsplanering, bostäder, kommersiellt, kontor
Plats
Karlskoga

“Vår vision är att utveckla Kvarteret Råkan till en attraktiv, varierad och hållbar del av Karlskoga, och samtidigt skapa ett tydligt landmärke för staden.”

Den nya bebyggelsen på kvarterets södra del består av bostäder. Målet är att erbjuda ett varierat utbud av lägenheter i olika storlekar, kompletterat med tvåvånings etagelägenheter. Lägenheterna i de lägre delarna med sadeltak är alla genomgående med entré från generösa loftgångar. Loftgångarna är tillräckligt djupa för att kunna fungera som platser att vistas på – en förlängning av bostaden, en slags förplats. I tornen är merparten av lägenheterna hörnlägenheter, många med spektakulära utblickar mot sjön.

Handel

Blandningen av olika funktioner i staden – bostäder, handel, service, nöjen – är nödvändig för att skapa en attraktiv, hållbar och funktionell stad. Idag består Kvarteret Råkan, med undantag för biblioteket, nästan uteslutande av handel. Vi menar att de befintliga verksamheterna skulle gynnas i stor utsträckning av att nya funktioner tillförs, de boende är potentiella nya kunder och ökad attraktivitet i kvarteret lockar utomstående. Genom att uppgradera områdets offentliga platser och stråk gynnas även handeln. Vi avser att skapa nya vackra bottenvåningar och butiksfasader – det kanske viktigaste verktyget för att åstadkomma levande och trivsamma gator och torg.

Utbildning & Kontor

På Bibliotekets tak byggs utbildningslokaler och kontor – en ny signaturbyggnad som ger torget en värdig motvikt till Stadshuset från 1939. Utbildningen med dess användare och personal kommer bidra till ett ökat stadsliv i området och blir ett komplement till den handel som nästan helt dominerar idag. Biblioteket finns kvar i befintligt läge och kommer att gynnas av närheten till utbildningslokalerna – dess användare och personal innebär fler besökare. Samtidigt är biblioteket en stor tillgång för de framtida utbildningslokalerna.

En generös trappa byggs vid platsen väster om utbildningslokalerna, som kopplar samman gaturummet med den upphöjda gården. I anslutning till denna finns också möjlighet att anordna en ny entré till biblioteket. Trappan bli ett offentligt rum i bra västerläge där man kan sätta sig med sin kaffe, läsa en bok, eller vänta på en vän.

Koncept diagram

Vår vision är att de nya byggnaderna utförs i trä, i såväl stomme som fasad. Trä är ett jämförelsevis lätt byggmaterial vilket gör att befintliga betongstommar kan användas i stor utsträckning, även om flera nya våningar tillkommer ovanpå. Trä är även ett hållbart material med väldigt litet klimatavtryck jämfört med de närmaste konkurrenterna – det är förnyelsebart och binder koldioxid naturligt.

Trä bidrar även till att skapa inbjudande, varma miljöer och kontrasterar fint mot den bevarade befintliga tegelfasaden. De befintliga byggnadernas bottenvåningar får en uppgradering med en ny träfasad som ansluter material- och formmässigt till de nya byggnaderna ovanpå.