Hållbarhet

Dreems uppdrag spänner över projekt som innefattar stadsplanering, bostäder, kontor, kommersiella projekt och offentliga lokaler. Med en hög arkitektonisk gestaltningsambition strävar vi efter att erbjuda lösningar med en varaktig kvalitet för våra kunder. Med våra tjänster inom arkitektur och design vill vi leverera med fokus på våra kunders förväntningar och vårt arbete skall genomsyras av en positiv framtidsanda byggd på god samhällsbyggnad – med medvetenhet om vår miljöpåverkan utifrån varje projekts förutsättningar. För oss finns det en självklar samverkan mellan hållbara lösningar och ekonomiskt hållbara lösningar.

Att projektera med miljöhänsyn och kretsloppstänkande är självklart. Vi på Dreem arbetar med dessa frågor både vad gäller yttre och inre miljö samt god arbetsmiljö både i byggskedet, förvaltningsskedet och i demonterings- och rivningsskedet .

Säg hej till Karin – Vår hållbarhetsansvarig

Som hållbarhetsansvarig tror jag på att kombinera innovation med ansvar för att skapa arkitektur som går längre än bara estetik. Genom att tidigt få in hållbarhetsfrågor i projekten kan vi skapa en bättre affär för våra kunder redan från start, något som vi alla vinner på. 

“Med en hög arkitektonisk gestaltningsambition strävar vi efter att erbjuda lösningar med en varaktig kvalitet för våra kunder”

Social
Hållbarhet

När Jönköping utlyste inbjudan till markanvisningen för kv. Öljetten låg fokuset framför allt på social hållbarhet. Dreem blev tillsammans med GBJ och Mareld utvalda att lämna ett förslag på kvarteret, vilket var sammanbyggt med ett parkeringsgarage. En helt ny stadsdel ska byggas vid Munkesjön, där det tidigare legat industrier ska nu socialt hållbar kvartersstad byggas. I vårt förslag har därför fokus lagts på de gemensamma ytorna inom kvarteret, med ett socialt, finmaskigt tredimensionellt nät som binder ihop de olika delarna. För att även binda ihop kvarteret med resten av området introduceras en samfällighet för lokaler i bottenplan för att långsiktigt säkerställa även ekonomisk trygghet i lokaler som borgar för social hållbarhet och levande stadsrum. Social hållbarhet vävs samman med ekologisk hållbarhet genom gårdsutformning, takterrasser med odling och gröna tak, en konstruktion som vilar mot parkeringsgaraget, vilken både innehåller tekniska och sociala ytor. Vi valde att se kvarteret som en del av ett större sammanhang, där de sociala, ekonomiska och ekologiska aspekterna inte ses som separata utan beroende av varandra.

Stadsutveckling

Fokus Skärholmen, ett projekt som tilldelades planpriset 2020, har fokuserat på förtätning med social hållbarhet i befintlig miljö. Skärholmen har varit ett område präglat av storskalighet, otrygghet och fragmentariska stadsrum. Som en del av detta projekt, har Dreem tillsammans med Stockholms stad och tre andra arkitektkontor tagit fram en ny detaljplan för Stångholmsbacken och Vårholmsbackarna. Målet med planen har varit att öka tryggheten genom fokus på tydliga stadsrum och barnperspektivet. Förtätning med lokaler och byggnader längs med gator tillsammans med tydliga gårdsrum som avgränsar privat och offentligt ger ett stöd för det sociala livet.

Träbyggnad

Dreem tror på träbyggnader som ett av framtidens sätt att bygga intelligent och klimatsmart. Trä är ett material med fantastiska egenskaper, som att binda koldioxid under hela sin livslängd, att det i hög utsträckning kan prefabriceras och att materialet bidrar till god inomhusmiljö och trivsel. Som arkitekter måste vi dock hela tiden utvärdera hur vårt arbete påverkar vår miljö; vi måste bidra till ett hälsosamt byggande vilket hela tiden innebär ett ifrågasättande av tillverkningsmetoder och främjande av ett mer cirkulärt tänkande. Vi vill vara en del av en klok träindustri där vi månar om våra skogar och använder rätt material på rätt plats.