Kv. Backa
Kvarteret Backa har getts formen av ett slutet kvarter med en sammanhållen gestaltning som helhet. De längre fasaderna delas upp för att även skapa en vertikalitet och en varierad gatumiljö. Samma typ av rött tegel används men bearbetas på olika sätt för att skapa en variation. Trapphusen tydliggörs och skapar en variation i tegelfasaderna. Stor omsorg om detaljer i gaturummet där människor rör sig. Olika takhöjder och indragna översta våningar bryter ner skalan på det stora kvarteret, det indragna entrétorget vid kvarterets norra del likaså. Kvarterets yttre fasader hålls samman i ett homogent tegel. Bottenvåningarnas stora fönsterpartier visar tydligt funktionen mellan de kommersiella bottenplanen och bostadsplanen ovanpå. Byggnadens energisystem integrerar sol- och geotermisk energi för att minimera energiförluster. Solenergi kan lagras i jordvärmesystemet vilket ger både minskad energiförbrukning och större autonomi gentemot kraftnätet. Denna typ av robusta lösningar blir än mer aktuella i en orolig omvärld.
Beställare
Skandia Fastigheter
År
2022
Uppdrag
Stadsplanering, bostäder, kommersiellt, kontor
Plats
Göteborg

”Vi är mycket glada och stolta över att bygglovet är beviljat och att man nu kan börja bygga Framtidens Backaplan på riktigt.”

Maya Iwdal, Arkitekt

Inåt gården består fasaderna av trä och skapar ett mjukare intryck och känsla för de boende som rör sig nära utmed dessa fasader till sina lägenheter. Loftgångarna har försetts med större gemensamma ”balkonger” för möjlighet att ta en pratstund med sina grannar. Även dessa större ”balkonger” hänger tydligt i sin konstruktion, den industriella karaktären visar sig även på insidan av kvarteret och konstruktion och funktion visas tydligt genom hela gestaltningen.

Det moderna industriella uttrycket som ger återblickar till ”gamla Backaplan” kommer igen i smideskonstruktioner som utrymningstrappa vid det norra entrétorget, där trappan får hänga utanför fasad och där visuell kontakt öppnas mellan gårdsrummet och gatan. Gestaltningen strävar efter att tydliggöra funktioner och vara ”ärlig” med hur saker är konstruerade och sitter samman.

Samma typ av rött tegel används men bearbetas på olika sätt för att skapa en variation. Trapphusen tydliggörs och skapar en variation i tegelfasaderna.

Gestaltning förutsättningar