Alingsås
Lövekulle Stationsstad är en förlängning av Alingsås där staden får växa ut mot Mjörnstranden, vilken i sin tur blir till en publik strandpromenad. Projektet innebär en återetablering av Lövekulle station och en ny väg blir infart till staden söderifrån. I ett område på 114,6 hektar ges utrymme för runt 5 200 bostäder. Området har delats upp i sju delar, där varje del ges en egen karaktär och utformning. Tydliga gaturum ska ge en stadsmässighet till området, samtidigt som skogen sparas i sammanlänkade kilar genom ett nät av promenadstigar. Strukturen skapar ett samhälle i mänsklig skala, tar vara på och tillgängliggör naturvärden i strand och skog för såväl nuvarande som nya Alingsåsbor.
Beställare
Serneke
År
2019 –
Uppdrag
Stadsplanering, bostäder, multiarena
Plats
Alingsås

“Den nya strandpromenaden ges ett tydligt publikt uttryck som definierar den som ett omhändertaget rum som välkomnar alla.”

Den nya strandpromenaden ges ett tydligt publikt uttryck som definierar den som ett omhändertaget rum som välkomnar alla. Satsningen på strandpromenaden gör också att staden Alingsås möter Mjörn och att tillkommande bebyggelse får ett läge som upplevs mer centralt.

De områden som tillsammans utgör Lövekulle Stationsstad har sinsemellan vitt skilda möjligheter och begränsningar. Tillsammans representerar de en sammanhållen strategi som kan förverkligas helt eller i etapper.

För att tillgängliggöra Mjörnstranden för alla Alingsåsbor finns det möjlighet att utforma en kaj som sträcker sig från Mjörnvallen och vidare ut mot Lövekulle. Kajen kommer knyta an till promenadstråket och fylla på med fler målpunkter. På så sätt skapas en länk som binder ihop staden Alingsås med Mjörn på ett tydligare sätt.

En tätare stadsdel

Området byggs upp som en förhållandevis tät stadsdel med en ny multiarena och skola som publika målpunkter i området.