Projekt Lorensberg

Inlämnat förslag för markanvisningstävlingen Cirkus Lorensberg i centrala Göteborg tillsammans med Wallenstam. Vårt förslag tar tillvara på platsens potential som knutpunkt. Platsen uppmuntrar till mångfald och integration. Genom ett kvarter som är uppdelat i flera nivåer, med en offentlig och öppen sockel, rör man sig mellan olika mål och genom kvarteret på ett naturligt sätt. Gaturummet tas väl om hand och öppnar upp sig i olika riktningar. Kommersiella ytor och bostäder i samklang, samtida preferenser i livsmönster, tillför innehåll som stärker och berikar. För att knyta an till centrumrörelser ovan ser vi potential här för kvällsöppna verksamheter vilket skulle aktivera platsen vidare även ur ett handels- och folklivsperspektiv. Potentialen är stor för Lorensbergsparken att bli en aktiv plats med flera angöringspunkter och stråk, Göteborgs nya centrum som också skapar hög utvecklingspotential för övriga kvarter. Parken blir mer tillgänglig och synlig i flera nivåer. 190 nya bostäder med olika upplåtelseformer och storlekar. Varje bostadsbyggnad får vinterträdgårdar i gavlarna som skapar ett grönt motiv mot parken och gatan och förstärker parkrummet. Total ljus BTA 29 700m2.

 
 
 

Liknande projekt