Nacka Bergsby 

Vårt bidrag till markanvisningstävlingen för området Svindersberg i Nacka har försökt att ta tillvara på de unika förutsättningarna som berget skapar. Förslaget gjordes tillsammans med Cernera. Totalt är det 230 bostäder som ligger på berget invid Sickla Köpkvarter. De två stora lederna Värmdöleden och Värmdövägen skapar barriärer för både söder och norr om Svindersberg.

Nacka Bergsby utgår från och följer bergets topografi, samtidigt som förslaget har tydliga gaturum som omsluts av byggnation i en skala som anpassats efter berget. Parkeringen grävs delvis ned och läggs i utkanten av området, och berget behålls intakt i så stor utsträckning som möjligt. Volymerna sluter sig mot norr och Värmdöleden med tanke på buller, medan siktlinjer behålls mot väster. In mot mitten bryts den täta strukturen upp. Ett nytt lokaltorg föreslås på bergets högsta punkt som också blir hjärtat av området. Även fasadgestaltningen följer samma princip där granit, tegel och gabioner återskapar bergets karaktär mot ytterkanterna, medan mittdelen ges mjukare materialitet och får stensocklar med träfasader.

 
 

Liknande projekt